Tuesday, July 17, 2012

Fedrigoni Asia Launch in Manila and Kuala Lumpur.

Le inaugurazioni di Fedrigoni Asia a Manila e Kuala Lumpur.

Guarda il photoset su Flickr.